facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Poręczeniowy

Na mocy podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości a Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych w Gostynie, zapraszamy firmy z sektora MMŚP do skorzystania z oferty SFPK.

http://fundusz.gostyn.pl/

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wymaganych przez Instytucję Finansowa (np. banki) zabezpieczeń mogą ubiegać się o poręczenie w SFPK.

Przedsiębiorco! Tylko 6 kroków dzieli Cię od uzyskania poręczenia Twojego kredytu!

1 KROK


Komu udzielamy poręczenia?

Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatu: milickiego, górowskiego, wschowskiego, trzebnickiego.

2 KROK

Jakie warunki muszą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?

Fundusz udziela poręczeń kredytowych Wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:

 • prowadzą działalność zarejestrowaną we właściwym organie rejestrowym lub ewidencyjnym,
 • posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w Instytucji Finansującej w terminach określonych w umowie kredytowej zawartej z tą instytucją,
 • nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004).
 • w świetle obowiązujących przepisów będącego mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą

Co może być objęte poręczeniem?

Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki oferowane przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP.

Jaka jest maksymalna kwota poręczenia?

Maksymalna kwota udzielenia poręczenia wynosi 1.000.000,00 zł, przy czym nie może przekroczyć 70% wartości poręczonego kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym. Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od klienta jednorazową prowizję.

3 KROK

JEŚLI PRZEDSIĘBIORCA KWALIFIKUJE SIĘ NA WW. WARUNKI, TO W DALSZEJ CZĘŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PORĘCZENIE

Gdzie kierować i jak rozpatrywane są wnioski o poręczenie?


Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane bezpośrednio do siedziby Funduszu - Gostyń, Rynek 6, tel.(065) 572-36-33, bądź „okienka funduszu”, które znajdują się w:

 • Ostrowie Wielkopolskim, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, tel/fax: 62 736 10 27
 • Krotoszynie (UMiG), ul. Kołłątaja 7, pok. 46; tel. (062) 722-74-81 , (062) 722-74-81
 • Rawiczu (UMiG), ul. Piłsudskiego 21, pok. 104; tel. (065) 546-54-07 , (065) 546-54-07
 • Dolsku (UMiG), Pl. Wyzwolenia 4, pok. 5; tel. (061) 282-50- (061) 282-50-01
 • Kościanie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - ul. Rzemieślnicza 2, tel/ fax (065) 512-77-83
 • Lesznie (UM) - ul. Jana Pawła II 21a, tel. (065) 529 54 03
 • lub za pośrednictwem współpracujących z Funduszem Instytucji Finansujących.

4 KROK

Wnioski wraz dołączonymi dokumentami zostają poddane niezależnej analizie ekonomiczno-finansowej, której dokonuje Zarząd bądź wyznaczony przez niego pracownik, po czym wyniki sporządzonej analizy są referowane podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. Komisja dokonuje oceny wniosku stosując kryteria zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

5 KROK


Fundusz wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

6 KROK

Fundusz ustanawia prawne zabezpieczenia udzielanego poręczenia, każdorazowo w postaci weksla In blanco wraz z deklaracja wekslową kredytobiorcy. Dodatkowo Klient podpisuje umowę poręczenia. Fundusz może ustanowić w szczególnych przypadkach inne zabezpieczenia udzielonego poręczenia.

Schemat udzielania poręczeń


 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl