facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o tytuł:
MŁODEGO INNOWATORA
w roku szkolnym 2016-2017

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości i Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. We wspomnianym okresie w obu przedsięwzięciach na szczeblu okręgowym udział łącznie wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaś kilkadziesiąt rozwiązań spośród prezentowanych na turniejach, a później olimpiadach stawało się przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP jako wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

W dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 43 odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - BLOK "B". Poniżej prezentujemy wyniki uczniów poszczególnych szkół w podziale na okręgi:

W dniu 26.04.2017 r. w Zespole Szkół Technicznych przeprowadzono IV edycję eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - Innowacje Techniczne. W Olimpiadzie udział wzięli uczestnicy reprezentujący 3 okręgi: Południowa Wielkopolska, Łódzko - Sieradzki i Opolski. Poniżej przedstawiamy Protokoły z przeprowadzonych eliminacji.

 

 
PRZYPOMINAMY:
1. Prosimy uprzejmie o pełne i terminowe wypełnienie dokumentacji statystycznej - załącznika nr 4 Regulaminu. Dane są niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego Olimpiady do MEN.
2. Szkoła może startować tylko w jednym okręgu na terenie którego się znajduje.

Załączniki:

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1 - .doc (Ms. Word)
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2 - .doc ( Ms. Word)
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3
Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3 - .doc (Ms. Word)

Dokumentacja statystyczna dla komitetu szkolnego - załącznik nr 4

Dokumentacja statystyczna Blok A - załącznik nr 5

Dokumentacja statystyczna Blok B - załącznik nr 6

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej - załącznik nr 7
Publikacja "Najkrótsza historia wynalazków" B.Orłowski - załącznik nr 8
www.uprp.pl - Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik 9
WYKAZ KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

 

 KOMUNIKAT:
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015r.

WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU:
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015r.

Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLI

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl