A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rekrutacja do projektu – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Rekrutacja do projektu – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
[2017-03-02] Rekrutacja do projektu – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, iż zgłoszenia do projektu „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce” dot. otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji będą przyjmowane w dniach 6.03.2017 – 31.03.2017 w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są osobami powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin);
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji uczestników w § 2 pkt 1 oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
     - 
  osoby z niepełnosprawnościami;
     -  osoby powyżej 50 roku życia;
     -  kobiety;
     -  osoby o niskich kwalifikacjach,
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie;
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 • złożenie przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z Opisem działalności gospodarczej;
 • weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym;
 • weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego;
 • ocena Opisu działalności gospodarczej przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
 • wybór 60 uczestników usług szkoleniowo – doradczych;
 • procedura odwoławcza;
 • złożenie przez osoby, które zakwalifikują się do projektu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika;
 • podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do odbycia szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej (podstawy prowadzenia firmy, Biznes plan) oraz doradztwa w zakresu doskonalenia umiejętności w pisaniu Biznes planu. Następnie w wyznaczonym terminie składane zostają przez uczestników projektu sporządzone Biznes plany (wzór w zakładce Dokumenty). Po dokonaniu oceny przez Komisję Oceny Wniosków, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymuje 45 uczestników wsparcia szkoleniowo – doradczego. (Procedura przyznania środków została opisana w Regulaminie przyznania środków finansowych oraz Regulaminie rekrutacji uczestników).

ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z OPISEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5); 
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).
 • drogą elektroniczną (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl).

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru Kandydatów do projektu, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych osiągnie 70 sztuk. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.euro.ctiw.pl/zawod.

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny Kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że Kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Formularz rekrutacyjny oraz Opis działalności gospodarczej:

Plik do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Opis działalności gospodarczej

Tylko złożenie obu dokumentów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do projektu i umożliwia udział w rekrutacji Kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego.

Formularz rekrutacyjny oraz Opis działalności gospodarczej należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać. Następnie wszystkie dokumenty należy przedziurkować i włożyć w skoroszyt.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona zgodnie z przyjętą we Wniosku o dofinansowanie projektu strukturą grup docelowych projektu. Struktura ta wynika z analizy sytuacji panującej na regionalnym rynku oraz ma na celu przeciwdziałanie problemom społeczności Południowej Wielkopolski. Limity te zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników (I §2 pkt 6).

W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy docelowej określonej w § 2 Regulaminie rekrutacji uczestników oraz we wniosku o dofinansowanie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr el. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl.

 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl