A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Przedłużenie rekrutacji do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego
Przedłużenie rekrutacji do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego
[2017-05-11] Przedłużenie rekrutacji do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego

Uprzejmie informujmy, iż nabór do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego zostaje przedłużony do dnia 30.06.2017 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są osobami przewidzianymi do zwolnienia, zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub zwolnionymi  z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw;

Osoby poniżej 30 roku życia mogą skorzystać ze wsparcia tylko i wyłącznie w sytuacji gdy
w momencie otrzymania pierwszej formy wsparcia w ramach projektu są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami w § 2 pkt 1 Regulaminu rekrutacji uczestników.

W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem stosunek pracy powinien zostać wypowiedziany lub ulec rozwiązaniu z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw do momentu otrzymania wsparcia w formie stażu zawodowego.

  • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

  • złożenie przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych;
  • weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym;
  • II etap oceny w ramach której można maksymalnie otrzymać 25 punktów (opis kryteriów II § 2 pkt 7c  Regulaminu rekrutacji uczestników);
  • wybór 30 uczestników;
  • doradztwa zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, które na ma celu wybór ścieżki aktywizacyjnej dla uczestnika projektu (m. in. wybór kursu).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5); 
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).
  • drogą elektroniczną (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl);

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny Kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że Kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminem rekrutacji uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć Formularz rekrutacyjny:

Plik do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona zgodnie z przyjętą we Wniosku o dofinansowanie projektu strukturą grup docelowych projektu. Struktura ta wynika z analizy sytuacji panującej na regionalnym rynku oraz ma na celu przeciwdziałanie problemom społeczności Południowej Wielkopolski. Limity te zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników. (I §2 pkt 6).

W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy docelowej określonej w § 2 Regulaminie rekrutacji uczestników oraz we wniosku o dofinansowanie Eurocentrum Innowacji
i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl