A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rekrutacja ciągła do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego
Rekrutacja ciągła do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego
[2017-06-29] Rekrutacja ciągła do projektu dot. otrzymania wsparcia aktywizacyjnego

Informujemy, iż do ostatniego dnia trwania naboru do projektu  tj. 16.06.2017 r. nie udało zrekrutować się wystarczającej liczby uczestników aby rozpocząć realizację projektu. W związku z powyższym nabór do projektu jest ciągły i potrwa do momentu zrekrutowania liczy uczestników założonej  we wniosku o dofinansowanie projektu.

WARUNKI UCZESTNICTWA  

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są osobami przewidzianymi do zwolnienia, zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub zwolnionymi  z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw;

Osoby poniżej 30 roku życia mogą skorzystać ze wsparcia tylko i wyłącznie w sytuacji gdy
w momencie otrzymania pierwszej formy wsparcia w ramach projektu są pracownikami zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami w § 2 pkt 1 Regulaminu rekrutacji uczestników.

 

W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem stosunek pracy powinien zostać wypowiedziany lub ulec rozwiązaniu z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw do momentu otrzymania wsparcia w formie stażu zawodowego.

  • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

  • złożenie przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych;
  • weryfikacja kryteriów kwalifikowalności i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym;
  • II etap oceny w ramach której można maksymalnie otrzymać 25 punktów (opis kryteriów II § 2 pkt 7c  Regulaminu rekrutacji uczestników);
  • wybór 30 uczestników;
  • doradztwa zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, które na ma celu wybór ścieżki aktywizacyjnej dla uczestnika projektu (m. in. wybór kursu).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5); 
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).
  • drogą elektroniczną (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl);

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny Kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że Kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminem rekrutacji uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć Formularz rekrutacyjny:

Plik do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona zgodnie z przyjętą we Wniosku o dofinansowanie projektu strukturą grup docelowych projektu. Struktura ta wynika z analizy sytuacji panującej na regionalnym rynku oraz ma na celu przeciwdziałanie problemom społeczności Południowej Wielkopolski. Limity te zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników. (I §2 pkt 6).

W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy docelowej określonej w § 2 Regulaminie rekrutacji uczestników oraz we wniosku o dofinansowanie Eurocentrum Innowacji
i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl