A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Informacja dotycząca dalszych kroków odnoście rejestracji rekomendowanych do otrzymania dofinansowania firm, procedury odwoławczej – uzupełnienie do informacji opublikowanej dnia 23.01.2018 r.
Informacja dotycząca dalszych kroków odnoście rejestracji rekomendowanych do otrzymania dofinansowania firm, procedury odwoławczej – uzupełnienie do informacji opublikowanej dnia 23.01.2018 r.
[2018-01-24] Informacja dotycząca dalszych kroków odnoście rejestracji rekomendowanych do otrzymania dofinansowania firm, procedury odwoławczej – uzupełnienie do informacji opublikowanej dnia 23.01.2018 r.

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (38 osób) są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności od dnia 02.02.2018 r. oraz do dnia 31.01.2018 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1.    Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.    Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania).

3.   Dane wystawcy i poręczyciela (plik do pobrania) niezbędne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.    Zaświadczenie z zakładu pracy Poręczyciela o wysokości osiąganych dochodów w ciągu ostatnich 3 miesięcy (minimum 2 100,00 PLN brutto/miesięcznie), w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez poręczyciela PIT za rok 2017 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku osób, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzję o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument poświadczający ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lun renty min 2 100,00 PLN brutto/miesięcznie).

5.   Oświadczenie zgody małżonka/małżonki wystawcy weksla (uczestnika projektu) (plik do pobrania) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

6.   Oświadczenie zgody małżonka/małżonki poręczyciela (plik do pobrania) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (plik do pobrania) lub Oświadczenie o posiadaniu rozdzielności majątkowej (plik do pobrania).

PROSIMY O ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Osoby znajdujące się na LIŚCIE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE SĄ REKOMENDOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (7 osób) uzyskają wsparcie finansowe w sytuacji, gdy żadne z odwołań nie zostanie uznane za zasadne i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 19.02.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Każdy z uczestników  otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej stosowną informację nt. ilości punktów przyznanych przez Komisję Oceny Wniosków, w postaci:

  • dwóch Kart oceny merytorycznej Biznes Planu;
  • Karty oceny opinii trenerów;
  • Protokołu z przyznanych punktów w ramach projektu.

W terminie do 06.02.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum), uczestnicy projektu mają możliwość wniesienia odwołania od przyznanej liczby punktów. Odwołanie należy wnieść tylko i wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem podnoszonych zarzutów.
 Po wniesieniu odwołania zostanie zorganizowana procedura odwoławcza. W zależności, od którego z punktów oceny odwoła się uczestnik zostanie zorganizowane:

  • ponowne powołanie Komisji Oceny Wniosków oraz ocena wniosku przez członków Komisji Oceny Wniosków, którzy nie oceniali wniosku w pierwszej fazie oceny,
  • spotkanie z Doradcą zawodowym, który dokonał diagnozy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uczestnika projektu,
  • spotkanie w celu omówienia oceny opinii trenerów.

Jeżeli na jednym z powyższych etapów uczestnik otrzyma ocenę wyższą o 10% niż ocena dokonana na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w drodze odwołania spowoduje, iż uczestnik przekroczy próg punktowy uprawniający do otrzymania wsparcia finansowego, otrzyma ww. wsparcie o ile żaden z uczestników w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów.

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana w dniu 09.02.2018 r.

Informujemy, że Eurocentrum podjęło kroki w celu przeznaczenia zaoszczędzonych środków finansowych w projekcie na dodatkowe dotacje dla uczestników projektu, liczba przyznanych dotacji oraz termin rozpoczęcia działalności gospodarczej przez te osoby jest uzależniony od decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu decyzji w tej sprawie osoby znajdujące się na Liście rankingowej osób, które nie są rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną poinformowane o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl